KAMU BİLGİLENDİRİLMESİ
İGSAŞ Sosyal Sorumluluk

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (RG: 30702 - 2.3.2019) MADDE 16 KAPSAMINDA

KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

 

BÖLÜM-1 

 1. Unvan : İstanbul Gübre San. A.Ş. (İgsaş)
 2. Adres :  Güney Mah. Petrol Cad. No:27 Körfez / Kocaeli

 3. Kuruluşumuz Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (RG: 30702 - 02.03.2019) hükümlerine tabidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanılarak beyanı gerçekleştirilmiştir. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 11 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğumuz “Güvenlik Raporu” hazırlanmıştır ve sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
 4. Kuruluşumuzda genel olarak, Amonyak, Üre ve Azot-Fosfat-Potasyum esaslı (NPK)  Gübre üretimi yapılmaktadır.
 5. Büyük Kazaya sebep olabilecek maddeler ve temel zararlılık özellikleri:
 6.  

  Tehlikeli maddenin adı

  Yönetmelik Kapsamındaki Zararlılık Başlığı

  Sınıflandırma

  SEA Yönetmeliğine göre zararlılık sınıf kodu ve kategori kodu

  Zararlılık ifadesi kodu

  Amonyak

  -Fiziksel (P2)

  Alev.Gaz 2

  H221

  -Sağlık (H2)

  Akut Tok. 3

  H331

  -Çevre (E1)

  Sucul Akut 1

  H400

  Metan

  -Fiziksel

  Alev.Gaz 1

  H220
  H280

  Hidrojen

  -Fiziksel (P)

  Alev.Gaz 1

  H220

  Karbon Monoksit

  -Fiziksel (P)

  -Sağlık (H)

  Alev.Gaz 1

  Akut Toks 3

  H220
  H331

   

 7. Kuruluşumuzda bir acil durum meydana geldiğinde, acil durumun; amonyak yayılımı olması halinde toplam 120 saniye boyunca “5 saniye çal 1,5 saniye dur” şeklinde kesikli siren sesi, yangın patlama olması durumunda toplamda 110 saniye boyunca “7 saniye çal 3 saniye dur” şeklinde dalgalı siren sesi ve acil durumun geçtiği durumda 10 saniye boyunca sürekli siren çalarak çevre halkına ve kuruluşlara duyurulur. Aynı zamanda Acil Durum Yönetim Sistemi Prosedürü ve Acil Durum Fihristi devreye alınarak Dış Acil Hizmet Gruplarına haber verilir. Gerekli tüm ayrıntılı bilgiler acil müdahale birimleri ile paylaşılmıştır. Ayrıca firmamızda otomatik müdahale sistemleri de bulunmaktadır. Her türlü acil duruma karşı gerekli donanım, alt yapı, plan mevcuttur. DADP ( Dahili Acil Durum Planı ) ve Dahili Acil durum Hizmet Grupları oluşturulmuş olup tatbikatlar düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

 

Acil Duruma yönelik bir ihbar alındığında çevrede bulunan kaza mahalli ve çevresi en kısa sürede boşaltılmalıdır. Bu mümkün olmadığı durumlarda pencere ve kapılar sıkıca kapatılarak tehlike geçinceye kadar burada beklenmelidir.

BÖLÜM-2

 1. Kuruluşumuzda meydana gelebilecek büyük kazaların belirlenmesinde öncelikle senaryo edilecek tehlikeli ekipmanlar belirlenmiştir. Kuruluşumuzda bulunan kimyasalların tehlike özellikleri incelendiğinde, bu tehlikelere en uygun metot olarak Aramis-Vade Mecum metodu benimsenmiştir.

  Belirlenen tehlikeli ekipmanlarda oluşabilecek dahili tehlikeler için madde ve proses ilişkisine en uygun metot olarak HAZOP yöntemi benimsenmiştir. HAZOP çalışması, bir ekip tarafından yürütülen ayrıntılı bir tehlike ve işletilebilirlik problemi tanımlama sürecidir. HAZOP, tasarım amacından potansiyel sapmaların belirlenmesi, olası nedenlerinin incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgilenir.
  Tehlikeli ekipmanlara etki edebilecek ve kuruluş dışından kaynaklanabilecek harici tehlikelerin tanımlanması:

  1. Doğal Afetler: Doğal afetler, hidrometeorolojik ve jeolojik afetler olmak üzere iki grup altında değerlendirilmiştir.
   1. Hidrometeorolojik afetler: Çığ, sis, don, sıcak hava dalgaları, su baskınları, orman yangınları, fırtına, kasırga, hortum, yıldırım düşmesi, erozyon ve iklim değişiklikleri,
   2. Jeolojik afetler: Deprem, heyelan, sel su baskını, tsunami ve yer çöküntüleri,
  2.  Çevre Tesislerden Kaynaklanan Tehlikeler: Çevre tesislerin proseslerinden ve kıyı tesislerden kaynaklı yangın, patlama, buhar bulutu yayılması gibi domino etkisi yaratabilecek tehlikeler,
  3. Tesislerin dışında tehlikeli kimyasalların karayolu, boru hatları ile taşınması da kaza potansiyeli olan tehlikeler,
  4. Hava Araçlarından Kaynaklanabilecek Tehlikeler: Tesis bölgesine helikopter ve uçak düşmesi tehlikesi,
  5. Yakın Kuruluşlar ile Ortak Gerçekleştirilen Çalışmalar: Yakın kuruluşlar ve üçüncü taraflar ile gerçekleştirilen ortak faaliyetler de kaza potansiyeli olan çalışmalar.
 2. Tesisin mevcut konumu itibarıyla, yukarıda belirlenen tehlikelerin lokasyon olasılıkları, sonuç şiddeti ile etkilerini azaltacak tedbirlerin kantitatif sonuçları Büyük Kaza Senaryo Dokümanında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
 3. Kuruluşumuzda ki faaliyetlere göre en uygun risk değerlendirme yöntemlerinden olan LOPA (Layer of Protection Analysis), (Koruma Katmanı Analizi) metodu benimsenmiş ve uygulanmıştır.
 4. Büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleri ile irtibata geçmek dahil olmak üzere tesiste tüm düzenlemeler yapılmıştır. Acil durum tatbikatları, kritik ekipman bakımları, acil durum ekipman kontrolleri, eğitim ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir.
 5. Herhangi bir büyük kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle iş birliği yapılmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

İGSAŞ KOCAELİ TESİSİ